Ang Armas ng Libreng-Ehersisyo Clause

Ginagawa ng mayorya ng Korte Suprema ang minsanang proteksyong ito bilang isang espada upang puksain ang mga pinaglabanang pagsulong sa mga karapatang sibil.

Isang paglalarawan ng isang kabalyero na may mga salita ng Unang Susog na nakatayo bilang kanyang sibat

Universal History Archive / Getty / The Atlantic

Tungkol sa mga may-akda:Si Howard Gillman ay ang chancellor at isang propesor ng agham pampulitika at batas sa Unibersidad ng California, Irvine. Siya ang co-author ng The Religion Clauses: The Case for Separating Church and State. Si Erwin Chemerinsky ay ang dekano at Jesse H. Choper Distinguished Professor of Law sa University of California, Berkeley School of Law. Siya ang co-author ng The Religion Clauses: The Case for Separating Church and State.May panahon na ang proteksyon ng Konstitusyon sa malayang paggamit ng relihiyon ay isang uri ng kalasag, isang proteksyon para sa mga relihiyosong minorya mula sa mga prejudices ng makapangyarihan. Hindi na. Ang konserbatibong mayorya ng Korte Suprema ay nasa proseso ng pagbabago sa sugnay na ito sa Unang Pagbabago sa isang espada na magagamit ng mga konserbatibong Kristiyano na makapangyarihan sa pulitika upang sugpuin ang mahigpit na pagsulong sa mga karapatang sibil, lalo na para sa mga indibidwal at kababaihan ng LGBTQ.

Ang pinag-uusapan ay kung ang mga mananampalataya sa relihiyon na tumututol sa mga batas na namamahala sa mga bagay tulad ng pangangalaga sa kalusugan, mga proteksyon sa paggawa, at antidiskriminasyon sa mga pampublikong akomodasyon ay dapat magkaroon ng karapatan sa isang exemption mula sa pagsunod sa mga batas na iyon. Sa nakalipas na mga taon, sinabi ng mga relihiyosong parmasyutiko na hindi nila dapat kailanganin na punan ang mga reseta para sa isang legal at awtorisadong medikal na pamamaraan kung ang pamamaraang iyon ay hindi naaayon sa kanilang mga paniniwala. Ang isang klerk ng korte na ang relihiyon ay tinukoy ang kasal bilang isang unyon ng isang lalaki at babae ay nag-claim ng isang libreng-exercise na karapatan na tanggihan ang mga lisensya ng kasal sa mga magkaparehas na kasarian na may karapatang magpakasal sa konstitusyon. Ang mga relihiyosong may-ari ng negosyo, tulad ng mga panadero at mga magtitinda ng bulaklak, na tumututol sa pagpapakasal ng magkaparehong kasarian ay nag-claim ng karapatang tumanggi sa serbisyo sa mga magkaparehas na kasarian. At matagumpay na iginiit ng mga tagapag-empleyo ang karapatang tanggihan ang mga benepisyo sa pangangalagang pangkalusugan ng kanilang mga manggagawa na kung hindi man ay karapat-dapat sila, gaya ng pagpapayo sa pagpipigil sa pagbubuntis o pagpapalaglag.

Ang pagbibigay ng gayong mga pagbubukod sa relihiyon ay nangangailangan ng malaking pagbabago sa batas ng Korte Suprema. Noong 1990, noong Employment Division v. Smith , sinabi ng Korte Suprema na ang free-exercise clause ng First Amendment ay hindi maaaring gamitin bilang batayan para sa isang pagbubukod sa isang pangkalahatang batas, gaano man kalaki ang pasanin sa relihiyon, maliban kung ang aksyon ng gobyerno ay maipapakita na batay sa animus sa relihiyon. Ang kaso ay nagsasangkot ng pag-angkin ng mga Katutubong Amerikano para sa isang eksepsiyon sa relihiyon sa isang batas ng Oregon na nagbabawal sa pagkonsumo ng peyote.

Isinulat ni Justice Antonin Scalia ang opinyon para sa desisyon ng Korte laban sa mga Katutubong Amerikano at ipinaliwanag na imposibleng magbigay ng mga relihiyosong pagbubukod mula sa mga obligasyong sibiko kapag ang isang tao ay hindi sumasang-ayon sa batas—napakaraming mga obligasyong sibiko at napakaraming iba't ibang pananaw sa relihiyon tungkol sa ang mga obligasyong iyon. Gayundin, kung sisimulan ng gobyerno ang landas na ito, tiyak na haharapin nito ang imposibleng gawain ng pagtukoy sa isang relihiyosong paniniwala. Ang ganitong paraan ay mapipilit ang Korte na gumawa ng mga kontrobersyal at diskriminasyong desisyon tungkol sa kung aling mga pananaw sa relihiyon ang pinakakarapat-dapat sa espesyal na akomodasyon at kung aling mga pagpapahalagang panlipunan ang dapat ituring na hindi gaanong mahalaga kaysa sa mga pinapaboran na pananaw sa relihiyon.

Ang desisyon na ito ay naaayon sa diskarte na ginawa ng Korte Suprema, sa halos lahat ng mga kaso, sa pamamagitan ng kasaysayan ng Amerika. Matagal nang pinaniniwalaan ng mga korte na ang Konstitusyon ay hindi nangangailangan ng eksepsiyon sa mga pangkalahatang batas dahil sa mga paniniwala sa relihiyon—na hindi maaaring tanggihan ng mga magulang ang tulong medikal sa kanilang mga anak, na hindi nila maaaring ipagawa ang mga ito na lumalabag sa mga batas ng child-labor, kahit na ang gawain kasangkot ang pagbibigay ng relihiyosong literatura, na ang mga paaralang panrelihiyon ay hindi maaaring lumabag sa mga batas laban sa diskriminasyon sa lahi, at na ang isang Jewish Air Force psychologist ay hindi maaaring balewalain ang unipormeng kinakailangan sa pamamagitan ng pagsusuot ng yarmulke.

Sa kasamaang palad, tinatanggihan ng mga konserbatibong mahistrado sa kasalukuyang Korte ang pangangatwiran ni Scalia at maaaring i-overrule Employment Division v. Smith. Kung gagawin nila ito, ang konserbatibong mayorya ng Korte Suprema ay sa esensya ay magsasabi na ang mga pananaw ng mga konserbatibong Kristiyano ay mas mahalaga kaysa sa mga legal na proteksyon para sa mga manggagawa at mga taong naghahangad na makisali sa ordinaryong komersyal na aktibidad nang hindi dumaranas ng diskriminasyon.

Ang unang senyales ng shift na ito ay dumating sa 2014 na desisyon Burwell laban sa Hobby Lobby , nang sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Amerika, pinaniwalaan ng Korte na pinahintulutan ng mga relihiyosong paniniwala ng may-ari ng negosyo na tumanggi itong magbigay sa mga empleyado ng benepisyong iniaatas ng batas. Sa ilalim ng Affordable Care Act, ang mga tagapag-empleyo ay inaatasan na magkaloob ng coverage ng health-insurance, kabilang ang coverage para sa mga contraceptive para sa mga kababaihan. Ang Affordable Care Act ay nakaukit na ng exemption para sa mga relihiyosong hindi-para sa kita na organisasyon, upang, halimbawa, ang isang Katolikong diyosesis ay hindi na kailangang magbigay ng contraceptive na pangangalaga sa mga empleyado nito. (Maaaring piliin ng mga lehislatura na magbigay ng mga eksemsiyon sa relihiyon, kahit na hindi ito hinihiling ng Konstitusyon.) Ngunit pinag-uusapan sa Lobby ng Hobby ay ang mga karapatan ng mga may-ari ng isang purong sekular na negosyo. Ang limang konserbatibong mahistrado ay nanindigan na maaaring tanggihan ng isang korporasyong pag-aari ng pamilya ang contraceptive coverage sa mga babaeng empleyado batay sa mga paniniwala sa relihiyon ng mga may-ari ng negosyo.

Itinuro ng mga sumasalungat, sa pangunguna ni Justice Ruth Bader Ginsburg, na ang pagkakaiba sa pagitan ng isang komunidad na binubuo ng mga mananampalataya sa parehong relihiyon at isang yumayakap sa mga taong may magkakaibang mga paniniwala, kahit na malinaw, ay patuloy na nakakatakas sa atensyon ng Korte, at nagtataka tungkol sa mga relihiyosong employer. na nasaktan ng saklaw ng kalusugan ng mga bakuna, o pantay na suweldo para sa mga kababaihan, o mga gamot na nagmula sa mga baboy, o paggamit ng mga antidepressant. Sa pinakakaunti, mayroong nakakahimok na interes sa pagprotekta sa pag-access sa mga contraceptive, na itinuring ng Korte Suprema na isang pangunahing karapatan.

Noong Hunyo 2020, nagpasya ang Korte Our Lady of Guadalupe School v. Morrissey Berru na ang mga guro sa isang Katolikong paaralan ay hindi maaaring magdemanda para sa diskriminasyon sa trabaho. Ang dalawang kaso sa harap ng Korte ay kinasasangkutan ng isang guro na nagdemanda para sa diskriminasyon sa kapansanan matapos mawalan ng trabaho kasunod ng diagnosis ng breast-cancer at isang guro na nagdemanda para sa diskriminasyon sa edad pagkatapos mapalitan ng isang nakababatang instruktor.

Dati, sa Hosanna-Tabor Lutheran Evangelical Lutheran Church and School v. EEOC (2012), sinabi ng Korte na ang isang makitid na eksepsiyon ay nagpoprotekta sa mga organisasyong pangrelihiyon mula sa pananagutan para sa mga pagpipiliang ginawa nila tungkol sa kanilang mga ministro, na tradisyonal na itinuturing na eksklusibong mga katanungang pansimbahan na hindi dapat hulaan ng gobyerno. Ngunit ngayon ay pinalawak ng Korte ang pagbubukod na iyon sa lahat ng mga guro sa paaralang pangrelihiyon, ibig sabihin ay maaaring magdiskrimina ang mga paaralan batay sa lahi, kasarian, relihiyon, oryentasyong sekswal, edad, at kapansanan nang walang parusa.

Sinasalamin nito ang isang Korte na malamang na palawakin ang kakayahan ng mga negosyo na magdiskrimina batay sa mga paniniwala sa relihiyon ng kanilang mga may-ari. Ilang taon na ang nakalilipas, pinag-isipan ng Korte Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission kung ang isang panadero ay maaaring tumanggi, dahil sa kanyang mga paniniwala sa relihiyon, na magdisenyo at maghurno ng cake para sa magkaparehas na kasarian. Ito ay dapat na isang madaling desisyon: Hindi dapat pahintulutan ang mga tao na lumabag sa mga batas laban sa diskriminasyon dahil sa mga paniniwala sa relihiyon, o anumang paniniwala. Sa mahigit kalahating siglo, patuloy na kinikilala ng mga korte na ang pagpapatupad ng mga batas laban sa diskriminasyon ay mas mahalaga kaysa sa pagprotekta sa kalayaang magdiskrimina dahil sa mga paniniwala sa relihiyon. Ang isang tao ay hindi maaaring humiling ng mga paniniwala sa relihiyon na tanggihan ang serbisyo o trabaho sa mga Black na tao o kababaihan. Ang diskriminasyon sa pamamagitan ng oryentasyong sekswal ay kasing mali. Bagama't ang mga mahistrado sa kasong ito ay umiwas sa tanong kung ang sugnay ng free-exercise ay nangangailangan ng ganoong exemption, ang ilang iba pang mga hukuman ay nagpasya na ang pagsunod sa mga pangkalahatang batas laban sa diskriminasyon ay maaaring magpataw ng hindi pinahihintulutang pasanin sa malayang paggamit ng mga relihiyosong paniniwala ng may-ari, sa hindi bababa sa kapag ang mga paniniwala ay Kristiyano at ang protektadong uri ay kinabibilangan ng mga bakla at lesbian. Higit pa rito, hinihiling ng karapatang panrelihiyon na ito ay may karapatan sa gayong mga pagbubukod.

Sa nakalipas na mga buwan, pinalawak ng Korte ang proteksyon sa mga karapatang sibil para sa mga bakla, lesbian, at transgender na mga indibidwal, ngunit may dahilan para matakot na ang mga konserbatibong mahistrado ay malapit nang bawasan ito. Noong Hunyo 2020, pinasiyahan ng Korte Suprema na ang pederal na batas na Title VII, na nagbabawal sa diskriminasyon sa trabaho batay sa kasarian, ay nagbabawal sa diskriminasyon sa trabaho batay sa oryentasyong sekswal o pagkakakilanlang pangkasarian. Ngunit ang karamihang opinyon ni Justice Neil Gorsuch ay nagbukas ng posibilidad na magbigay ng eksepsiyon sa mga employer na nagdidiskrimina dahil sa kanilang mga paniniwala sa relihiyon. Dapat na mariin na tanggihan ng Korte ang mga naturang paghahabol. Ang pagbebenta ng mga kalakal at pagkuha ng mga tao sa bukas na merkado ay hindi paggamit ng relihiyon, at ang pagtigil sa diskriminasyon batay sa oryentasyong sekswal o pagkakakilanlang pangkasarian ay isang nakakahimok na interes ng gobyerno na hindi dapat balewalain ng mga hukom dahil hindi sumasang-ayon ang mga miyembro ng isang pinapaboran na relihiyon sa patakaran.

Sa kasamaang palad, lumilitaw na ang Korte ay patungo sa eksaktong kabaligtaran na direksyon. Sa susunod na termino, na magsisimula sa Oktubre, isasaalang-alang ng Korte, sa Fulton laban sa Lungsod ng Philadelphia , kung ang libreng ehersisyo ay nilabag ng pagbabawal ng isang lungsod sa isang ahensiya ng Catholic Social Services na makilahok sa paglalagay ng mga bata sa foster care, dahil tumanggi ang ahensya na patunayan ang magkaparehong kasarian bilang mga foster parents—sa paglabag sa pangkalahatang patakaran ng walang diskriminasyon ng lungsod. Isa sa mga katanungan sa harap ng Korte ay kung babalikan Employment Division v. Smith.

Maaaring gawin iyon ng limang mahistrado—nagbibigay ng daan para sa Korte na pahintulutan ang mga relihiyosong organisasyon at mga tao na huwag pansinin ang mga batas na walang diskriminasyon na nagpoprotekta sa komunidad ng LGBTQ, gayundin ang pagwawalang-bahala sa mga kinakailangan ng pederal na magbigay ng buong benepisyo sa kalusugan sa mga kababaihan.

Ang paglikha ng isang malayang paggamit ng karapatang lumabag sa mga batas na nagpoprotekta sa ibang mga tao ay magsasangkot sa mga hukom sa walang katapusang pag-aangkin tungkol sa kung aling mga relihiyon ang nararapat sa espesyal na pagtrato, sa malaking pinsala sa tunay na kalayaan sa relihiyon. Sinasabi ng mga konserbatibong Kristiyano na kung hindi sila bibigyan ng isang pribilehiyong posisyon sa sistemang pampulitika upang saktan ang mga tao sa mga ganitong paraan, ang gobyerno ay nagpapakita ng poot sa relihiyon. Ngunit ang pag-aatas sa mga taong relihiyoso sa karaniwang takbo ng kanilang buhay na sundin ang mga tuntunin na naaangkop sa lahat ay hindi poot; ito ay pagkakapantay-pantay.